19,057 Reputation

6 yesterday
35 2 days ago
10 Nov 9
18 Nov 8
48 Nov 7
18 Nov 6
40 Nov 5
13 Nov 4
30 Nov 3
83 Nov 2
28 Nov 1
65 Oct 31
-6 Oct 30
50 Oct 29
10 Oct 26
24 Oct 25
90 Oct 24
75 Oct 23
39 Oct 22
13 Oct 21
10 Oct 19
-5 Oct 18
11 Oct 17
48 Oct 16
133 Oct 15
71 Oct 14
43 Oct 13
10 Oct 12
48 Oct 11
3 Oct 10